Tübitak Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı Kapsamında 15 Yeni Çağrı Açtı

Tübitak Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı Kapsamında 15 Yeni Çağrı Açtı. TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve ülkemizde yapılan Ar-Ge projelerini “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı” ile desteklemekte ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktadır. Bu bağlamda, 13/02/2015 tarihi itibariyle 1003 programı kapsamında 4 ana alanda 15 adet proje çağrısı açılmıştır.1003 programı kapsamında yapılacak proje başvuruları için iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacaktır. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 03/04/2015 olarak belirlenmiştir. “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı” ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Açılan çağrılar ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:

BT0503 – Yüksek Frekanslı Uygulamalar için SiGe, GaN Teknolojilerinin Geliştirilmesi
Silicon-Germanium (SiGe) HBT (heterojunction bipolar transistor) devreleri; özellikle düşük gürültü seviyeleri, çok yüksek çalışma frekansları ve orta-güç seviyeleri sağlayabilmeleri ile son yıllarda daha fazla önem kazanmıştır. SiGe-HBT transistör teknolojisinin, CMOS üretim teknolojilerine tam entegre edilmiş olmaları ile doğan SiGe-BiCMOS devre teknolojisi, ayrıca, çok düşük maliyet, verimlilik ve yoğunluk özellikleri ile birlikte, günümüz kablosuz iletişim uygulamalarına yönelik elektronik sistemler için vazgeçilmez hale gelmiş ve bu yönde başarılı ürünler geliştirilmiştir. Bu teknoloji ile, 170 GHz’e kadar frekans bandını kapsayan yeni geliştirilen elektronik sistem ürünleri endüstriyel, medikal, güvenlik, savunma, biyoteknoloji, uzay, radyo astronomi gibi alanlarda kullanılabilmektedir. Yakın zamanda, 500 GHz frekansına kadar çıkabilen aynı teknoloji temelli-devrelerin ve bunların kullanıldığı elektronik sistemlerin farklı ve stratejik uygulamalarda da yerini alabileceği öngörülmektedir.

Benzer şekilde, özellikle çok yüksek güç ve frekans gerektiren kritik/stratejik kablosuz bilgi aktarımı/algılanması uygulamalarında, yakın zamana kadar GaAs, CMOS teknolojisinin çok önemli alternatifi olduğu halde, hızla gelişen talepler ve karşılığındaki güç ve frekans beklentileri daha geniş bant devre teknolojisi olan GaN temelli devreleri, GaAs teknolojisine göre çok önemli/değerli alternatif olmasına yol açmıştır. GaN HEMT (high electron mobility transistör) devrelerinin kullanıldığı güç kuvvetlendiricileri (PA), GaAs eşleniklerinin yerine baz istasyonu gibi yaygın uygulamalarda, X-Band RADAR gibi kritik/savunma uygulamalarında kullanımları hızla artmaktadır.

Bu çağrının genel amacı, kullanıldıkları uygulamalar sebebi ile, kritik teknoloji olarak sınıflandırılan SiGe-BiCMOS ve GaN devre ve uygulandıkları elektronik sistemler alanlarında ülkemizde gerek teknoloji ve gerekse tasarım yetkinliğinin geliştirilmesidir. Bu kapsamda da, çağrının genel hedefi SiGe ve/veya GaN teknolojileri temelinde algılayıcılar, devreler ve elektronik sistemlerin geliştirilmesi amacıyla projelerin desteklenmesidir. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

BT0602 – Biyometrik Kimliklendirme Sistemleri
Biyometrik yöntemler, kimlik belirleme/doğrulama için kullanılan yöntemler arasında en güvenilir olanlar arasında olduğu gibi, kullanım kolaylığı da sağlarlar. Kimlik belirlemek veya doğrulamak için kullanılan biyometrik kimlik belirleme/doğrulama senaryolarında:
– Kimlik belirleme, bulutta konuşlanmış sunucularla bilgisayar ağları üzerinden konuşan akıllı biyometrik okuyucularla yapılabilir,
– Akıllı kart ile kimlik belirlemede, kullanıcılara hizmet sağlayıcı tarafından kullanıcının biyometrik verilerini şifrelenmiş bir şekilde saklayan kullanıcıya özel bir akıllı kart verilir. Çevrimdışı uygulamalarda, akıllı kart üzerinde kişiye özel bilgiler şifrelenmiş bir şekilde saklanabilir. Sağlık gibi aciliyeti olan hizmetlerde ağ bağlantısının olup olmamasından bağımsız olarak, kişinin medikal geçmişine ulaşılıp hızlı bir şekilde müdahale yapılabilir.

Akıllı biyometrik okuyucu ve kart uygulamaları, sağlıkta, askeri, kamu güvenliği, sınır kapıları, insani yardım çalışmaları ve doğal afetler gibi birçok alanda uygulama ortamı bulmaktadır. Bu uygulamaların hassasiyeti ve bilgi erişim/işleme güvenliğinin önemi aşikârdır. Bu sistemlerin akıllı okuyucu ve özellikle akıllı kart sayılarının çokluğu bunları ciddi bir maliyet kalemi haline getirmektedir. Ayrıca biyometrik verilerin depolandığı veri tabanları, veri tabanlarının yapısı, bu veri tabanlarına çevrim içi ve/veya çevrim dışı ulaşıma ilişkin hususlar da adreslenmesi gereken konular arasında yer almaktadır.

Bu nedenlerden dolayı, ilgili sistemin hem bütününde hem de bileşen seviyesinde ulusal bilgi ve beceri birikiminin güçlendirilmesi ve yeterli hale gelmesi gerekmektedir. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

EN0201 – Hidrojen Üretim, Dağıtım, Depolama, Yakıt Olarak Kullanım Teknolojileri
EN0202 – Yakıt Pili Geliştirme Teknolojileri
Çağrı programındaki proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de enerji alanında uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak, ülkemizin mevcut enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası düzeyde ülkemizin rekabet gücünü artıracak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız (EN0201, EN0202).

EN0401- Sanayide Enerjinin Etkin Kullanılmasına ve Atık Isının Değerlendirilmesine Yönelik Ar-Ge Çalışmaları
EN0402- Endüstriyel ve Evsel Uygulamalar için IE3 Standartlarında Belirlenen Alçak Gerilim (1 kV Altı) Elektrik Motorlarının Geliştirilmesi

Çağrı programındaki proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de enerji verimliliği alanında uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak, ülkemizin mevcut enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası düzeyde ülkemizin rekabet gücünü artıracak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız (EN0401, EN0402).

GD0401 – Hayvancılıkta Verim Miktarı ve Ürün Kalitesinin Artırılması
GD0402 – Hastalıklara Ait Direnç/Dayanıklılık Genlerinin Tespiti ve/veya Dirençli Genotiplerin Elde Edilmesi
GD0403 – Yüksek Verimli, Hastalık ve Parazitlere Dirençli, Bölgesel Bal Arısı (Apis Mellifera L.) Genotiplerinin Geliştirilmesi

Ülkemizin 2023 yılı ulusal hedeflerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 kapsamında Gıda alanı “ivme kazanmamız gereken ihtiyaç odaklı konular” arasında belirlenmiştir. Bu çerçevede ulusal ve uluslararası eğilim, ihtiyaçlar ve ülkemizin rekabet edebilirliği dikkate alınarak “Genetik ve Teknolojik Yöntemlerle Hayvansal Üretimin Artırılması” konusunda yukarıda belirtilen 3 alt başlıkta çağrıya çıkılmasına karar verilmiştir. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız (GD0401,GD0402, GD0403).

GD0501 – Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Ülkemizin 2023 yılı ulusal hedeflerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 kapsamında Gıda alanı “ivme kazanmamız gereken ihtiyaç odaklı konular” arasında belirlenmiştir. Bu çerçevede ulusal ve uluslararası eğilim, ihtiyaçlar ve ülkemizin rekabet edebilirliği dikkate alınarak “Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliği” konusunda çağrıya çıkılmasına karar verilmiştir. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

SB0104 – Biyoteknolojik/Biyolojik/Sentetik Yeni Aday İlaç Moleküllerin Geliştirilmesi, Patentlenmesi ve Preklinik Çalışmaları
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 25. toplantısında alınan kararla, ülkemizin 2023 yılı ulusal hedeflerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 kapsamında sağlık alanı ivme kazanmamız gereken öncelikli alanlardan biri olarak belirlenmiştir. Bu çağrının amacı, yeni ilaçların geliştirilmesi için gerekli olan ulusal bilimsel ve teknolojik potansiyelin harekete geçirilmesidir. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

SB0205 – Yumuşak Doku İçin Kişiye Özel Cerrahi Planlama ve Simülatör Sistemleri
Hastalık tanı ve tedavisi için izlenen tıbbi parametreler, kişiler arasında farklılıklar gösterebilmektedir. Bu nedenle günümüzde, klinik ve cerrahi uygulamalarda kişiye özel tıbbi yaklaşımlar önem kazanmıştır. Bu çağrıda, yumuşak doku için kişiye özel cerrahi planlamalar yapılmasına olanak verecek ve/veya var olan yöntemlere büyük kolaylıklar sağlayan benzetim (simülasyon) yaklaşımları içerecek projelere destek verilecektir. Bu çağrıya sunulacak proje önerilerinin katma değeri yüksek, yaratıcı, yenilikçi ve uygulanabilir olması beklenmektedir. Proje çıktısı ürünün dünya ölçeğinde benzer ürünlerle rekabet edebilecek seviyede olması öncelikle amaçlanmaktadır. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

SB0206 – Cerrahi Ekipman ve Robotik Sistemler
Klinik tıpta kullanımı hızla yaygınlaşan cerrahi cihaz ve robotik teknolojileri alanında, ülkemizde Ar-Ge ve üretim faaliyetleri gösteren kurum/kuruluşların bilgi birikimlerinin arttırılması önem arz etmektedir. Özellikle tanı ve tedavi sırasında, uzman hekimin verimliliğini arttırmaya, insan hatasını en düşük seviyeye getirmeye ve hekim için tehlikeli/ulaşılamaz durumlarda cerrahi işlemleri yürütmeye yönelik cerrahi cihaz ve robotik sistemler geliştirilmektedir. Bu çağrıda, cerrahi cihaz ve robotik sistemlerin (parenteral tedavi robotları, cerrahi robotları vb.), cerrahiye yönelik donanım içeren eğitim ve beceri simülatörlerinin geliştirilmesi ve klinik testlerinin yapılmasına yönelik araştırma projelerine destek verilecektir. Bu çağrıya sunulacak proje önerilerinin katma değeri yüksek, yaratıcı, yenilikçi ve uygulanabilir olması beklenmektedir. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

SB0207 – Biyomedikal Görüntüleme Teknolojilerinin İyileştirilmesi
Biyomedikal görüntüleme sistemleri, tanı ve tedavi sırasında hekimin vazgeçilmez yardımcısıdır. Bu çağrıda, yenilikçi ve mevcut biyomedikal görüntüleme sistemlerinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi, bütünleştirilmesi, klinik testlerinin yapılması ve gerekli araştırmaların tamamlanması ile ilgili projelere destek verilecektir. Bu çağrıya sunulacak proje önerilerinin katma değeri yüksek, yaratıcı, yenilikçi ve uygulanabilir olması beklenmektedir. Proje çıktısı ürünün dünya ölçeğinde benzer ürünlerle rekabet edebilecek seviyede olması öncelikle amaçlanmaktadır. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

BR0101 – Yeni Bor Ürünlerinin ve Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi, Bor Kullanım Alanlarının Yaygınlaştırılması
Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) tarafından kabul edilen Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisinde yer alan öncelikli bilim/teknoloji alanlarımız ve ilgili kalkınma planlarına uygun olarak, ülkemizde bora dayalı sanayinin gelişmesi, yaygınlaşması ve böylece ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlayabilecek bor pazarının oluşması için yeni bor ürünlerinin geliştirilmesi, daha ekonomik üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve yeni ve/veya yaygın kullanım alanlarının araştırılmasına yönelik öngörülebilir ve belirgin ticarileşme potansiyeli olan araştırma projelerini desteklemek üzere TÜBİTAK-BOREN işbirliğiyle 2012 yılında oluşturulan “Bor Teknolojileri Çağrı Programı”na bu yıl da devam edilmesine karar verilmiştir. Bu program kapsamında yukarıda belirtilen çağrıya tekrar çıkılmasına karar verilmiştir. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

Tübitak Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı Kapsamında 15 Yeni Çağrı Açtı

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*