“En Çok Kim­ya ve Bi­yo­lo­ji Alanın’da Dok­to­ra Ya­pan­lar İş Arı­yo­r”

“En Çok Kim­ya ve Bi­yo­lo­ji Alanın’da Dok­to­ra Ya­pan­lar İş Arı­yo­r” İşverenin eleman alırken diploma durumuna çok bakmadığı ortaya çıktı. 559 bin yüksek lisans ve doktora mezunu iş arıyor. İki üniversite bitiren işsizlerin sayısı ise 285 bin.

İş­siz­lik ra­kam­la­rı­nın yüz­de 9 ola­rak açık­lan­ma­sı Tür­ki­ye­’de is­tih­dam so­ru­nu­nu gün­de­me ge­tir­di. Ka­ri­yer in­ter­net si­te­si Sec­retcv.com, ak­tif ola­rak iş ara­yan 948 bin iş baş­vu­ru­su üze­rin­de yap­tı­ğı in­ce­le­me­de, 559 bin yük­sek li­sans ve dok­to­ra sa­hi­bi­nin iş ara­dı­ğı or­ta­ya çık­tı.

İki üni­ver­si­te bi­tir­ip iş arayanların sa­yı­sı 285 bin. Ra­por­da, Tür­ki­ye­’nin iş gü­cü pi­ya­sa­sının bu ele­man­la­rı is­tih­dam ede­cek ni­te­lik­te ol­ma­dı­ğı­nın al­tı çi­zil­di.

17 MİLYON KİŞİ İŞ ARIYOR

İş ara­yan yak­la­şık 17 mil­yon aday ara­sın­da li­sans me­zun­la­rı­nın sa­yı­sı 7,5 mil­yon ol­du. En çok me­zun olu­nan üni­ver­si­te yüz­de 38 ile Ana­do­lu Üni­ver­si­te­si oldu.

Onu yüz­de 4 ile İs­tan­bul, yüz­de 3 ile Ko­ca­eli Üni­ver­si­te­si ta­kip et­ti. İş arayan­la­rın me­zun ol­du­ğu bö­lüm­le­re ba­kıl­dı­ğın­da ise sı­ra­sıy­la İş­let­me, İk­ti­sat ve Ka­mu Yö­ne­ti­mi ge­li­yor. En az iş ara­yan bö­lüm­se yüz­de 2,1 ora­nıy­la Tıp.

Yük­sek li­sans ve dok­to­ra­lı aday­la­rın bi­tir­di­ği prog­ram­lar­da iş­let­me ilk sı­ra­da olup onu ma­ki­ne mü­hen­dis­li­ği, kim­ya ve ban­ka­cı­lık alan­la­rı takip ediyor. İş­let­me me­zun­la­rı bir­çok fark­lı sek­tö­rün ida­ri po­zis­yon­la­r­da­ki iş ola­nak­la­rı­nı de­ğer­len­di­ri­yor.

Mü­hen­dis­lik, Bi­yo­lo­ji, Kim­ya gi­bi tek­nik dal­lar ve do­ğa bi­lim­le­rin­de li­san­süs­tü prog­ram­la­rı­nı ta­mam­la­yanlarsa ilaç, gı­da, oto­mo­tiv,bi­li­şim tek­no­lo­ji­le­ri ve in­şa­at sek­tör­le­ri­ne yö­nel­diği belirtildi.

Eğitim seviyesi etkili değil

Re­fe­rans İş in­ter­net si­te­si­nin İş Gü­ven­li­ği Uz­ma­nı Za­fer Kes­kin, eği­tim se­vi­ye­sinin yük­sek ol­ma­sı­nın iş ara­yan bi­rey­le­re ar­tı sağ­la­ma­dı­ğı­nı be­li­te­rek, “En çok kim­ya, bi­yo­lo­ji ve ma­ki­ne mü­hen­di­si ala­nın­da dok­to­ra ya­pan­lar iş arı­yo­r” de­di.

üniversite

 

Kaynak : bugun

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*