Tübitak’tan 20 Yeni Ar-Ge Proje Çağrısı

Tübitak’tan 20 Yeni Ar-Ge Proje Çağrısı.TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve ülkemizde yapılan Ar-Ge projelerini “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı” ile desteklemekte ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktadır. Bu bağlamda, 08/08/2014 tarihi itibariyle 1003 programı kapsamında 6 ana alanda 20 adet proje çağrısı açılmıştır.1003 programı kapsamında yapılacak proje başvuruları için iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacaktır. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 19/09/2014 olarak belirlenmiştir. “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı” ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. Açılan çağrılar ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:

BT0204 – Mobil İletişim Teknolojilerinde Güvenlik Çağrısı

Bu çağrı kapsamında akıllı mobil cihazlar aracılığıyla erişilen ve elektronik ortamda sunulan servislerin güvenli ve kesintisiz bir şekilde çalışması için Mobil İletişim Teknolojilerinin kullanıldığı, araştırma bileşeni yüksek, özgün ve yenilikçi çözümler geliştirilmesi ve/veya ilgili bilim/teknoloji alanlarına metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak özgün katkılarda bulunacak araştırmaların desteklenmesi amaçlanmaktadır. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

BT0205 – Mobil İletişim İçin Heterojen Ağ Teknolojileri Çağrısı

Bu çağrı kapsamında geniş band şebekelerde heterojen ağ kullanımı, dinamik spektrum erişim teknikleri ve yazılım tanımlı ağlar konularına yönelik çözümler sağlayan, araştırma bileşeni yüksek, özgün ve yenilikçi çözümler geliştirilmesi ve/veya ilgili bilim/teknoloji alanlarına metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak özgün katkılarda bulunacak araştırmaların desteklenmesi amaçlanmaktadır. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

BT0501 – Mikro/Nano Elektro-Mekanik Sistemler Çağrısı

Entegre devre üretimi için geliştirilen mikro-fabrikasyon teknolojisi ile mikroişleme teknolojilerinin birleştirilmesiyle gelişen MEMS teknolojisi, elektromekanik sistemlerin minyatürize edilmelerine, konvansiyonel işleme teknikleriyle ulaşılamayacak boyutlara inilmesine olanak sağlamaktadır. Entegre devre fabrikasyon teknolojileri mikron-altı boyutlara, nanometre ölçeğine doğru gelişmekte, buna bağlı olarak elektromekanik sistemlerin de yakın gelecekte nano ölçeklere inmesi NEMS olarak adlandırılan ürünlerin de kullanılmaya başlaması öngörülmektedir. Hızla gelişmekte olan nanoteknoloji çalışmalarının önemli bir kısmının ürüne dönüşebilmesi için MEMS teknolojisinin kullanılması gereği öngörülmektedir. Nanoelektronik ile entegre olmuş nano ölçekli mekanik aygıtların bilim ve mühendislikte yeni araştırma alanları açması olasıdır. Bu çalışmaların belli alanlara yoğunlaştırılarak ürün odaklı projelere yönlendirilmesi, hem kritik bazı ürünlerin ülkemizde geliştirilmesinin önünü açacaktır hem de katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi ile ülkemizin ekonomisine bir katkı sağlayacaktır. Bu çağrı kapsamında RF-MEMS ve bileşenleri, mikrobolometre tipi soğutmasız kızılötesi dedektör dizinleri ve MEMS/NEMS tabanlı biyolojik ve kimyasal sensörler geliştirilmesi amacıyla projelerin desteklenmesi hedeflenmiştir. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

BT0502 – Ekran Teknolojileri Çağrısı

LCD teknolojisine alternatif olarak, daha yüksek resim kalitesi, daha geniş ekran aralıklarında, daha düşük maliyetli çözümler sunabilecek, alan etkili emisyon (field-emission-FED), organik ve polimer-organik ışık emisyonlu diyotlar (OLED) gelecek görüntü/ekran teknolojileri için önemli adaylar arasındadır. Bu teknolojiler, AMOLED aktif dizinler kullanan OLED teknolojisi olarak da bilinen, konvansiyonel TFT’nin aktif matriks çözümü ile OLED’i birleştirerek hibrit çözüm üretebilen ve özellikle, OLED’in hızlı hareket eden resimlerde (animasyon gibi) yaşadığı sorunlara, daha hızlı piksel anahtarlaması yaparak çözüm üreten teknolojilerdir. LCD’ye alternatif bu teknolojiler, ayrıca, 3B görüntüleme (3D display), göze yakın görüntüleme (near-to-eye; virtual reality systems), elektronik kağıt (electronic paper), esnek ve rulo yapılabilen görüntü ekranı (rollable/flexible), duvar ölçekli görüntüleme uygulamaları gibi, yakın/gelecek görüntü ihtiyaçlarına da cevap verebilecek nitelikleriyle de öne çıkmaktadır. Bu kapsamda, hem yakın gelecek için LCD teknolojisinin sunduğu avantajlardan yararlanabilecek bilimsel ve teknolojik çözüm getiren, hem de yine LCD’ye alternatif teknolojilerin de gelişimine zemin oluşturan proje önerileri bu çağrı programı kapsamında desteklenecektir. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

BT0601 – Akıllı Şebeke Sistemleri Çağrısı

Akıllı şebekeler, konvansiyonel şebekelerden farklı olarak elektriğin üretim biriminden müşteriye kadar olan bağlantısında, müşteriler ile şebekenin etkileşiminin bulunduğu sistemlerdir. Bunu sağlamak için, yeni teknolojilerden faydalanılmaktadır. Akıllı şebekeler ile güç talebi daha iyi yönetilebilecek, kesintilerin daha akıllıca yönetilmesi sağlanabilecek, yenilebilir enerji kaynakları ile entegrasyon için daha uygun bir altyapı sunulabilecektir. Ülkemizde, mevcut şebekenin akıllı hale getirilebilmesi için çalışmalara başlanmıştır. Bu bağlamda, akıllı şebeke sistemlerinin temel bileşenlerinin geliştirilmesine, enerji tüketim yönetimi için ölçeklenebilir mimari, model ve algoritmaların geliştirilmesine ve dağıtık üretim birimlerinin şebekeye etkisinin incelenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çağrı ile akıllı şebeke sistemlerinin temel bileşen ve teknolojilerinin geliştirilmesi ile ilgili özgün ve yenilikçi çözümler geliştirecek ve/veya ilgili bilim/teknoloji alanlarına metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak özgün katkılarda bulunacak araştırmaların desteklenmesi amaçlanmaktadır. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

EN0304 – Yüksek Verimli Fotovoltaik Hücrelerin Geliştirilmesi Çağrısı

Çağrı programındaki proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de enerji alanında uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak, ülkemizin mevcut enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası düzeyde ülkemizin rekabet gücünü artıracak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

EN0401 – Yeni Nesil Yüksek Isıl Dirence Sahip Yalıtım ve Yapı Malzemeleri ile Yalıtım Teknolojilerinin Geliştirilmesi Çağrısı

Çağrı kapsamındaki proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de enerji verimliliği alanında uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak, ülkemizin mevcut enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası düzeyde ülkemizin rekabet gücünü artıracak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

GD0301 – Hammadde ve Atıklarından Gıda Katkı Maddeleri/Yardımcı Maddelerinin Üretimi ve Mevcut Katkı Maddeleri/Yardımcı Maddelerinin İyileştirilmesi Çağrısı
GD0302 – Biyoteknolojik Yöntemlerle Gıda Katkı Maddeleri/Yardımcı Maddelerin Üretimi ve Mevcut Katkı Maddeleri/Yardımcı Maddelerin İyileştirilmesi Çağrısı
GD0303 – Gıda Katkı Maddelerinin/Yardımcı Maddelerin Tespiti Amacıyla Yenilikçi, Hızlı Analiz ve Yöntemlerin Geliştirilmesi Çağrısı

Ülkemizin 2023 yılı ulusal hedeflerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 kapsamında Gıda alanı “ivme kazanmamız gereken ihtiyaç odaklı konular” arasında belirlenmiştir. Bu çerçevede ulusal ve uluslararası eğilim, ihtiyaçlar ve ülkemizin rekabet edebilirliği dikkate alınarak “Gıda Katkı Maddeleri/Yardımcı Maddeler” konusunda yukarıda belirtilen 3 alt başlıkta çağrıya çıkılmasına karar verilmiştir. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız (GD0301, GD0302, GD0303).

OT0103 – Hibrit Elektrikli Araçlara Özel İçten Yanmalı Motor Tasarımı Çağrısı
OT0201 – İçten Yanmalı Motorların Geliştirilmesi Çağrısı

Ulusal Otomotiv sanayisinin yenilikçi ve rekabetçi yönünün geliştirilmesi amacıyla TÜBİTAK tarafından 1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında oluşturulmuş olan “OT01 – Elektrikli Ve Hibrit Elektrikli Araç Teknolojileri” başlıklı çağrı programı tekrar açılmış; ayrıca “OT02 – İçten Yanmalı Motor Teknolojileri” başlıklı yeni bir çağrı programı oluşturulmuştur. Bu programlar kapsamında proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de Otomotiv alanında uygulama projelerine temel teşkil edecek veya girdi sağlayacak ve uluslararası düzeyde ülkemizin rekabet gücünü artıracak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir. Bu çerçevede Otomotiv alanında “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” kapsamında proje destekleri verilmek üzere yukarıda belirtilen başlıklarda çağrıya çıkılmasına karar verilmiştir. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız (OT0103, OT0201).

OT0104 – Elektrikli Araçlar İçin Altyapı Teknolojileri Çağrısı

Her geçen yıl elektrikli araçlara olan ilgi giderek artmakta ve bu doğrultuda pazara arz edilen araç sayısı da önemli sayılara ulaşmaktadır. Yapılan araştırmalar yıllık elektrikli araç satış miktarlarının da katlanarak arttığını ortaya koymaktadır. Dünyaya bakıldığında, birçok otomobil ve ticari araç üreticisinin elektrikli araçlar üzerinde çalıştığı görülmektedir. Elektrikli araçların önümüzdeki yıllarda daha fazla yaygınlaşacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle, elektrikli araçlarla doğrudan veya dolaylı olarak ilintili olan elektrikli araç şarj teknolojilerinin geliştirilmesi, araç şebeke entegrasyonu, enerji yönetim sistemi yazılım ve donanımları, vb. konularda özgün ve yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede elektrikli araçlara yönelik altyapı teknolojileri ile ilgili özgün ve yenilikçi çözümler geliştirecek ve/veya ilgili bilim/teknoloji alanlarına metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak özgün katkılarda bulunacak araştırmaların desteklenmesi amaçlanmaktadır. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

SB0101 – Viral, Bakteriyel Patojen ve Parazitlere Karşı Aşı Geliştirilmesi Çağrısı
SB0102 – Tıbbi Tanı Kitleri, Kitlerle İlgili Cihaz, Yazılım ve Referans Materyallerinin Geliştirilmesi Çağrısı

Sağlık teknolojilerin geliştirilmesi için gerekli olan ulusal bilimsel ve teknolojik potansiyelin harekete geçirilmesi amacıyla TÜBİTAK tarafından 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında yeni çağrı programları başlatılmıştır. Çağrı programına sunulan proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması, hem de uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak teknolojik ürün ve/veya bilgi üretmeye yönelik olması beklenmektedir. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız (SB0101, SB0102).

SB0204 – Biyomedikal Sensör Teknolojileri Çağrısı

Sağlık teknolojileri sektörü; diğer alanlarla karşılaştırıldığında insan hayatına doğrudan etkisi, büyüklüğü, oluşturduğu katma değer ve bunların getirdiği refah açısından özel öneme sahiptir. İnsan sağlığının korunması ve yaşam kalitesinin sürekli yükseltilmesi için ulusal sağlık teknolojilerinin yenilikçi ve rekabetçi yönünün geliştirilmesi gereklidir. Bu doğrultuda biyomedikal sensörlerin ve yeni tıbbi teknolojilerinin geliştirilmesi için gerekli olan ulusal, bilimsel ve teknolojik potansiyelin harekete geçirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çağrıya sunulacak proje önerilerinin katma değeri yüksek, yaratıcı, yenilikçi ve uygulanabilir olması beklenmektedir. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

SU0301 – Havza Su Bütçesi Bileşenlerinin Belirlenmesine Yönelik Yöntem ve Teknoloji Geliştirme Çağrısı
SU0302 – Havza Su Yönetiminde Bütünleşik Modelleme Çağrısı
SU0303 – Havza Ölçeğinde Noktasal ve Yayılı Kirletici Kaynakların Yönetimi Çağrısı
SU0304 – Havza Ölçekli Sürdürülebilir Su Kullanımı Çağrısı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nca alınan kararla, ülkemizin 2023 yılı ulusal hedeflerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 kapsamında su alanı ivme kazanmamız gereken öncelikli alanlardan biri olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede, Bütünleşik Su Havzaları Yönetimi çalışmalarının desteklenmesine yönelik yukarıda belirtilen başlıklarda yeni çağrılar açılmıştır. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız (SU0301, SU0302, SU0303, SU0304).

tübitak destek

 

Kaynak : Tübitak

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*