Ma­ki­ne Kim­ya En­düs­tri­si Yapımı, İlk Yerli Piyade Tüfeğimiz Şubatta Kıtalara Dağıtılacak

Ma­ki­ne Kim­ya En­düs­tri­si Yapımı, İlk Yerli Piyade Tüfeğimiz Şubatta Kıtalara Dağıtılacak. Kışlalardaki 500 bin G3 silahının yerini, testleri tamamlanan Mehmetçik alacak.

Tür­ki­ye­’nin ken­di im­kan­la­rı ile yap­tı­ğı ilk pi­ya­de tü­fe­ği olan Meh­met­çik, de­ne­me mak­sa­dıy­la şu­bat ayın­da kı­ta­la­ra tes­lim edil­me­ye baş­la­na­cak. Si­lah­lı Kuv­vet­ler uzun yıl­lar­dır G3 pi­ya­de tü­fe­ği kul­la­nı­lı­yor­du.

En­van­ter­de bu­lu­nan 500 bin do­la­yın­da pi­ya­de tü­fe­ği­nin bir kıs­mı tek­no­lo­jik ve eko­no­mik öm­rü­nü ne­re­dey­se ta­mam­la­mak üze­re. Bir­lik­le­rin bu amaç­la her­han­gi bir za­fi­ye­te uğ­ra­ma­ma­la­rı için Sa­vun­ma Sa­na­yi İc­ra Ko­mi­te­si ka­ra­rı ile Sa­vun­ma Sa­na­yi Müs­te­şar­lı­ğı ve Ma­ki­ne Kim­ya En­düs­tri­si Ku­ru­mu (MKEK) ara­sın­da 22 Ocak 2009’da 7,62 mi­li­met­re ça­pın­da mil­li mo­dern pi­ya­de tü­fe­ği üre­ti­mi yap­mak üze­re söz­leş­me im­za­lan­dı. 2011’de mo­dern pi­ya­de tü­fe­ği üre­ti­mi­ne baş­lan­dı.

200 PİLOT KAFİLE

Mo­dern Pi­ya­de Tü­fe­ği­’nin üre­til­me­si nok­ta­sın­da­ki ek­sik­lik­ler ge­çen sene so­nun­da gi­de­ril­di. Ürün ka­li­fi­kas­yon test­le­ri geç­ti­ği­miz sene Ekim ayın­da ta­mam­lan­dı. Tü­fek bu test­ler­den yük­sek per­for­mans gös­te­re­rek çık­tı. Üre­tim aşa­ma­sı­na Ka­le Ka­lıp da ka­tıl­dı. Ge­li­nen nok­ta­da müs­te­şar­lık 200 si­lah­tan olu­şan pi­lot ka­fi­le üre­ti­mi­ni ta­mam­la­mak üze­re. Şu­bat ayı so­nu­na doğ­ru de­ne­me amaç­lı tü­fek­ler kı­ta­la­ra de­neme mak­sat­lı tes­lim edi­le­cek.

EKSİKLER GÖRÜLECEK

Bugün gazetesinin yaptığı habere göre, bir son­ra­ki dö­nem­de gün­de­me ge­le­cek olan se­ri üre­tim fa­ali­yet­le­ri­nin bir pro­va­sı ni­te­li­ğin­de olan pi­lot ka­fi­le üre­ti­mi ile se­ri ima­lat ve mon­ta­ja yö­ne­lik iş akı­şı plan ve ka­pa­si­te­le­ri­nin deneme edil­me­si amaç­la­nı­yor. Ay­rı­ca tü­fek­le­rin bir­lik­ler­de de­nen­me­si ile ge­ri bil­di­rim­ler alın­ma­sı ve si­lah­ta­ki ek­sik­le­rin gö­rü­le­rek ge­liş­ti­ril­me­si he­def­le­ni­yor.

mehmetçik 1

 

 

Kaynak : arcaajans

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*