Türk bilim insanı, kendi kendine elektrik üreten lif tasarladı.

Türk bilim insanı, kendi kendine elektrik üreten lif tasarladı. Zir­ve Üni­ver­si­te­si En­düs­tri Mü­hen­dis­li­ği Öğ­re­tim Üye­si Yrd. Doç. Dr. Mev­lüt Taş­can fonk­si­yo­nel lif üre­ti­mi ala­nın­da yap­tı­ğı araş­tır­ma­da çö­zel­ti­den lif üretim tekniği kullanarak kendi kendine elektrik üreten lif tasarladı.

Bugün Gazetesi’nin haberine göre, Yrd. Doç. Dr. Taşcan, üniversitenin Nanoteknoloji Merkezi’nde üretilen liflerin sanayi alanında tasarlanmasıyla birlikte, araba aküsünden renk değiştiren giysiye, deprem sensöründen elektronik aletlerin şarj edilmesine kadar çeşitli alanlarda kullanı­la­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çek­ti. Taş­can, 2014’te Tür­ki­ye­’de ilk kez Non­wo­ven (do­kun­ma­mış ku­maş) Araş­tır­ma ve Ge­liş­tir­me Mer­ke­zi­’ni, Zir­ve Üni­ver­si­te­si ta­ra­fın­dan Ga­zi­an­te­p’­te ku­ra­cak­la­rı­nı söy­le­di.

10 MİLYON EURO DESTEK

Ga­zi­an­te­p’­te bu­lu­nan Zir­ve Üni­ver­si­te­si Na­no­tek­no­lo­ji Uy­gu­la­ma ve Araş­tır­ma Mer­ke­zi Mü­dü­rü Mev­lüt Taş­can, Av­ru­pa Bir­li­ği ve Bi­lim ve Tek­no­lo­ji Ba­kan­lı­ğı­’nın Non­wo­ven Araş­tır­ma ve Ge­liş­tir­me Mer­ke­zi ku­rul­ma­sı için 10 mil­yon eu­ro­luk des­tek ve­re­ce­ği­ni be­lirt­ti. Taş­can, sa­na­yi­ci­le­rin na­no­tek­no­lo­ji­ye yö­nel­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni söy­le­ye­rek şöy­le de­vam et­ti:

“Tür­ki­ye na­no­tek­no­lo­ji ko­nu­sun­da bir­çok ül­ke­den da­ha ile­ri­de. An­cak he­nüz araş­tır­ma saf­ha­sın­da ve araş­tır­ma so­nuç­larını kullanılabilir ürüne dönüştürememiştir. Bunun en önemli sebebi sanayicilerimizin nanoteknoloji konusunda yeterince bilinçlenip bu teknolojiyi kullanabileceklerine inandırılamamış olmasıdır. Nanoteknolojiyi ürüne dönüştüren başarı öykülerine ihtiyaç var. Nonwoven Merkezi, sanayicilere yol göstermek üzere büyük bir açığı kapatacaktır.”

Araba aküsüz çalışacak

Yrd. Doç. Dr. Mevlüt Taşcan, lifin çözeltiden lif üretimi tekniği ile dünyada ilk kez üretildiğini belirtti. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren lifin birçok alanda kullanılabileceğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Araba lastiklerinin içinde lifler var. Bu lifi lastiklerde kullandığınız ve liflerden yeteri kadar elektriksel güç aldığınız zaman artık arabaların akülere ihtiyacı kalmayacak.

Bu lifler sanayi alanında doğru tasarlanabilirse hayatımızı oldukça kolaylaştıracak ve ucuzlaştıracaktır. Lifin iki ucundan hafif çekilmesi ile ortaya çıkan voltaj sayesinde depremlerin ölçüm ve haber verilmesinde de büyük bir katkı sağlayabilir.”

Cep telefonu yürürken şarj olacak

Lif­le­rin kul­la­nıl­ma­sıy­la te­le­fon ve ben­ze­ri elek­trik­li alet­le­rin ken­di­li­ğin­den şarj ih­ti­ma­li­nin de ola­ca­ğı­nı be­lir­ten Taş­can bu pro­je­yi şöy­le an­lat­tı: “Ü­ret­ti­ği­miz lif­le bir el­bi­se ta­sar­la­nır ve bu kı­ya­fet cep te­le­fo­nu­nun şarj et­me ola­nak­la­rı­na gö­re di­zayn edi­lir­se te­le­fon ve ben­ze­ri elek­tro­nik ci­haz­la­rı­ yü­rür­ken ken­di­li­ğin­den şarj ede­bi­lir­si­niz. Lif­ler­deki bir dü­ze­nek sa­ye­sin­de 100 cep te­le­fo­nu­na ye­te­cek vol­taj üret­me­yi ba­şar­dım. Bu elek­trik­sel ener­ji­de de ba­şa­rı­la­rak hiz­me­te su­nu­la­bi­lir.”

Renk değiştiren kıyafetler

Taş­can, yün­lü ku­maş­la­rın yı­ka­ma son­ra­sı as­la çek­me­me­si üze­ri­ne ça­lış­tık­la­rı­nı ak­tar­dı. Bu uy­gu­la­ma­yı şöy­le an­lat­tı: “Avus­tu­ral­ya­’dan ge­ti­ri­len, yü­nü çok ka­li­te­li 100 Me­ri­nos hay­va­nın­dan nu­mu­ne yün al­dık. Yı­ka­dı­ğı­nız za­man yün çe­ker ama çek­me­ye­cek şe­kil­de li­fin üre­ti­mi­ne ça­lı­şı­yo­ruz. Yün li­fi, sis­te­in adın­da­ki mad­de yü­zün­den çe­ker. Ayrıca giyim de kullandığımızda da hareketimiz esnasında renk değiştiren giysiler de üretebilir.”

elektrik üreten lif

 

Kaynak :.samanyoluhaber

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*