1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi 9 Haziran’da Uludağ Üniversitesinde Başlıyor

1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi 9 Haziran’da Uludağ Üniversitesinde Başlıyor. Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Osman DEMİR tarafından davet metni şu şekildedir;

Sizleri, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümünün ev sahipliğinde 09-11 Haziran 2015 tarihleri arasında Bursa’da düzenlenecek olan “1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi”ne davet etmekten onur ve mutluluk duymaktayız.

Düzenlenecek olan bu kongrenin amacı, doğal (arazi, su, güneş vb.) ve biyolojik (bitki-hayvan) kaynakların etkin ve sürdürülebilir bir biçimde kullanılmasına yönelik olarak, ülkemiz tarımını daha üretken, daha verimli ve daha modern bir konuma taşıyacak tarım teknolojilerini geliştirmek, kırsal alanı daha iyi yaşanabilir duruma getirmek için yapılan çalışmaları paylaşmak, tartışmak ve değerlendirmektir. Ayrıca sektördeki paydaşlarla yapılan çalışmaları buluşturmak ve sektör ile akademik paydaşları bir araya getirmektir.

Kongremiz süresince gerçekleştirilecek sunumların, tartışmaların ve paylaşımların ülke tarımına ve sektörümüze olumlu katkı sağlaması dileğiyle, tüm bilim insanlarını, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerini ve öğrencileri kongremize davet ediyoruz.

KONGRE ANA TEMALARI ;
Arazi ve Su Kaynakları Mühendisliği
Sulama, drenaj, toprak ve su koruma mühendisliği, arazi kullanımı ve diğer çevresel faktörlere ilişkin çevresel kriterler, tuzluluk, suyun arıtılması ve yeniden kullanımı, kirlilik kontrolü, su erozyonu, rüzgâr erozyonu ve çevresel koruma, su tasarrufu ve verimliliği, su kaynakları yönetimi, doğal ortamlar, sulak alanlar, ekosistemler ve kırsal çevrenin korunması, su bilimi, havza yönetim planları, su ve sulama yapıları,

Arazi Toplulaştırması Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler
Arazi toplulaştırmasında yasal düzenlemeler, planlama ve projeleme, uygulama sorunları, Arazi Toplulaştırmasının kapsamının geliştirilmesi, teknolojik gelişmeler, AT ve Büyükşehir Belediye ve miras kanunu ilişkisi,

Bitkisel Üretim Makinaları
Tarımsal mekanizasyon stratejisi ve gelişimi, makina işletmeciliği, traktörler, toprak işleme ve koruyucu toprak işleme, ekim-dikim ve gübreleme makinaları, bitki koruma makinaları, sulama makinaları, hasat teknolojisi, çiftlik makinaları ve ekipmanları, bağ ve sera teknolojileri, tarım makinalarında inovasyon,

Biyoproses Sistemleri Mühendisliği
Biyolojik malzemeler, hasat sonrası teknolojileri, gıda işleme teknolojileri, kalite-kontrol ekipmanları, taşıma-iletim ve sınıflandırma ekipman ve teknolojileri,

Bilgi Sistemleri ve Hassas Tarım
Bitkisel ve hayvansal üretimde bilgi teknolojileri ve robotik uygulamaları, uydu denetimli biyoüretim, bitki algılama, toprak algılama, yabancı ot kontrolü, KIS/DSS, veri temini ve yönetimi, verim algılama, tarımsal meteoroloji, ürün, yabancı ot ve toprak haritalama, değişken oranlı uygulama teknolojisi, coğrafi konumlandırma sistemleri (GPS), girdi azaltma, tümleşik mücadele yönetimi, coğrafi bilgi sistemleri(CBS) uygulamaları,

Tarımsal Yapılar ve Tarımsal Çevre Mühendisliği
Hayvansal ve bitkisel üretim yapıları, ürün depoları, işletme ekipmanları, hayvan refahı, işletmelere yönelik çevre ve atık kontrolü, su ve hava kalitesi, koku kontrolü, gaz emisyonları, atıklarının değerlendirilmesi,

Hayvansal Üretim Teknolojisi
Çiftlik hayvanları sağlığı ve etnoloji, görüntüleme, sağım, kesim vb. işlemlerde mekanizasyon, yem iletimi, gübre temizleme ve dağıtma, tümleşik soy yönetimi, tartım- iletim-kesim sistemler, et işleme teknolojileri,

Kırsal Yerleşimler, Kırsa Alan ve Çevre Düzenlemesi
Kırsal alan düzenlemesi, kırsal ve tarımsal hizmetler, kırsal yerleşim planlaması, kırsal alan yol sistemleri, kırsal turizm, kırsal çevre ve peyzaj düzenlemesi, köy yenilemesi, kırsal bölge planlamaları,

Otomasyon ve Yeni Gelişen Teknolojiler
Akıllı makinalar, otomatik kontrol, tarımda robotik uygulamalar, konum belirleme ve veri işleme, görüntü analizleri, biyosensörler, sensör birleşimi, nanoteknoloji, akıllı malzemeler,

Tarımsal Elektrifikasyon ve Yenilenebilir Enerji
Biyoenerji kaynakları, biyokütle kullanma ve işleme, enerji etkinliği, biyogaz, biyokütle, emisyonlar ve çevresel konular, sıvı biyoyakıtlar-biyodizel, rüzgar enerjisinin tarımsal uygulamaları, güneş enerjisinin termal uygulamaları, fotovoltaik güneş enerjisi, güneş enerjisinin diğer elektriksel uygulamaları, diğer yenilenebilir enerji kaynakları,

Yönetim, Ergonomi ve Sistem Mühendisliği
Çiftlik yönetim planlaması, tarımda iş güvenliği ve ergonomi, sistem mühendisliği, yöneylem araştırması, modelleme.

Detaylı bilgi için : http://www.biyosistem2015.com/davet.htm

1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi 9 Haziran'da Uludağ Üniversitesinde Başlıyor

Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 5. Ulusal Çalıştayı Bu Yıl Uludağ Üniversitesinde Yapılacak

Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 5. Ulusal Çalıştayı Bu Yıl Uludağ Üniversitesinde Yapılacak. Günümüzde gelişmişliğin en önemli simgesi olan enerji, halen büyük ölçüde fosil kökenli yakıtlardan elde edilmektedir. Fosil yakıtlar ise belirli rezervlere sahiptir ve bu rezervler her geçen gün azalmaktadır. Enerji arzının sürekliliği açısından fosil yakıtlar üzerindeki enerji yükünün azaltılması için gelişmiş ülkeler çeşitli anlaşmalarla yenilenebilir enerjilerin kullanımını teşvik etmektedir. Ülkemizde de bu kapsamda 27.09.2011 tarih ve 28067 sayılı Resmi gazetede yayınlanan genelge ile kademeli olarak benzin türlerine en az %3 etanol, motorin türlerine de en az %3 biyodizel ilave edilmesi zorunluluğu getirilmiş, fakat uygulamada Avrupa Birliği ülkelerindeki gibi istenilen karşılığı görememiştir. Ülkemizde son yıllarda rüzgar ve güneş enerjilerinin kullanımında da artmalar olmuştur.

Üniversitelerimizde ve araştırma kurumlarımızda yenilenebilir enerjilerin üretim ve kullanım teknolojileri üzerindeki bilimsel çalışmalar, gelişmiş ülkelerle hemen hemen aynı dönemlerde yapılmış olmasına rağmen, ülkemizde, araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılışı aynı hızda olmamıştır. Ülkemizde konu ile ilgili yeterince bilgi birikimi olmasına rağmen, gelişmiş ülkelere göre yenilenebilir enerjilerin kullanımı ve bu enerjilerin üretim teknolojilerinin geliştirilmesinde gecikmeler olmuştur.

Tarımsal Mekanizasyon Kurulu’nun 1-2 Eylül 2014 tarihli Nevşehir toplantısında almış olduğu 10 no’lu karar gereği “Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 5. Ulusal Çalıştayı” 21-22/05/2015 tarihlerinde U.Ü. Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü koordinatörlüğünde Bursa’da düzenlenecektir. Çalıştayda, yenilenebilir enerjilerle ilgilenen araştırmacılar, sanayiciler, kamu çalışanları, bürokratlar, sivil toplum temsilcileri ve çiftçiler bir araya getirilerek, enerji bitkilerinin üretimi ve mekanizasyonu, biyoyakıt üretim süreçleri, üretim performansına etkileri, çevre ilişkisi, güneş panelleri ve rüzgar enerjisi kullanımındaki sorunlar, alternatif enerji tesislerinin ilk kuruluş maliyetleri ile ilgili var olan ve olması istenen destekler, bu tesislerin üretimini yapan sanayicilerin sorunları, konu ile ilgili yasal düzenlemeler, kısaca yenilenebilir enerjilerin yaygınlaştırılmasının önündeki sorunlar, her bir çalışma konusu için yapılacak oturumlarda tartışılacaktır. Çalıştayın amacı, yapılacak tartışma ve öneriler ışığında yenilenebilir enerjilerin tarımsal kullanımı ile ilgili olarak dile getirilecek sorunlara çözüm yollarında somut adımlar atmayı sağlayacak bir strateji belgesi oluşturmaktır.

Konular :

BİYOGAZ

BİYOKÜTLE

GÜNEŞ/RÜZGAR

BİYODİZEL

ETANOL/METANOL

Her bir konu başlığı, aşağıda belirtilen maddeler dahilinde paydaşlarla tartışılacaktır.
• Yenilenebilir enerjilerle ilgili mevzuatlar, teşvikler
• Yenilenebilir enerji üretimi, yatırımı ve kullanımındaki sorunlar
• Yenilenebilir enerji tesislerinin sorunları
• Hammadde temini ve sorunları
• Bilimsel ve teknik gelişmeler
• Belirlenen sorunlara getirilebilecek somut çözüm önerileri
• Belirlenen önerilerin, çözüm üreten ilgili makamlara iletilmesi

Daha fazla bilgi için : http://biyoyakit.uludag.edu.tr/

Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 5. Ulusal Çalıştayı Bu Yıl Uludağ Üniversitesinde Yapılacak

“Türkiye, 2025’ te Susuzlukla Yüzleşecek”

“Türkiye, 2025’ te Susuzlukla Yüzleşecek” Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı’nın ev sahipliğinde 25-28 Ağustos 2014 tarihlerinde, Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde yapılan VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Türkiye’nin su kaynaklarının azlığını ve olası tehlikeleri bir kez daha gündeme taşıdı.
Sempozyumda, çeşitli su kaynakları üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar paylaşılarak, geleceği tehdit eden riskler ortaya kondu.

“BİLİM İNSANI OLARAK UYARIYORUZ”

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şükran Dere, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin bir tatlı su cenneti olmadığını; tam tersine çok yakın bir zamanda su sıkıntısı ile karşı karşıya kalınacağına dikkati çekerek, “Biz bilim insanları, bizleri yönetenleri bilimin ışığında, zaman çok geç olmadan uyararak ne tür önlemler almaları gerektiği konusunu ortaya koymamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Prof. Dr. Şükran Dere sempozyumla, bir uyarı görevini yapmanın yanı sıra gelecek kuşaklara “limnoloji” biliminin önemini anlatmak ve yapılan araştırmaları paylaşarak multidipliner ilişkileri güçlendirmeyi de hedeflediklerini söyledi.

“TÜRKİYE, 2025’TE SUSUZLUKLA YÜZLEŞECEK”

Sempozyuma çağrılı konuşmacı olarak katılan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu da dünyadaki toplam kullanılabilir tatlı su miktarının yüzde 50’sinin tüketildiğini, bu oranın 2025 yılında yüzde 75’e çıkabileceğine dikkat çekerek, Türkiye’nin su azlığıyla 2025 yılında yüzleşeceğini söyledi. Prof. Dr. Külköylüoğlu, Türkiye’nin nüfusunun 2030 yılında 100 milyon olması halinde kişi başına bin metreküp su düşeceğini hesapladıklarını kaydetti.

İç Sularda Biyolojik Çeşitlilik, İç Su Balıkçılığı, İklim Değişimi, İstilacı Türler, Limnobakteriyoloji, Limnobentos, Limnoekoloji, Limnoplankton, Paleoekoloji, Su Kalitesi ve Su Kirliliği, Su Kaynaklarının Korunması, Sucul Kuşlar, Sucul Toksikoloji, Sulak Alanlar ve Uygulamalı Limnoloji alanlarında yapılan araştırma konularının paylaşıldığı sempozyumda,300’e yakın bilim insanı tarafından hazırlanan 59’u sözlü, 66’sı poster olmak üzere 125 bildiri sunuldu.

LİMNOLOJİ NEDİR?

“Limnoloji”, doğal ve yapay göl ve göletlerin fiziksel ve kimyasal niteliklerini, ekolojisini çevreyle etkileşimlerini, içlerindeki su ve enerji akımlarını inceleyen bir bilim dalı olarak biliniyor.

“Türkiye, 2025’ te Susuzlukla Yüzleşecek”

Bakanlık Su Yönetimi Genel Müd

limnonoloji

 

Kaynak : UÜ Rektörlük Basın Bürosu

VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu 25-28 Ağustos Tarihleri Arasında

VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu 25-28 Ağustos Tarihleri Arasında. Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Şükran DERE’nin Yaptığı Açıklama Şu Şekilde;

Değerli Meslektaşlarım,
25-28 Ağustos 2014 tarihleri arasında, tarihi ve yeşil kentimiz Bursa’da Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ev sahipliğinde düzenlenecek olan VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu’na sizleri davet etmekten onur ve mutluluk duymaktayız.

Sempozyumun amacı her geçen gün daha da önem kazanan iç su kaynaklarının biyolojik ve ekolojik yönden durumunun ortaya konacağı, sorunlarının tartışılacağı, çözüm önerilerinin getirileceği bilimsel bir platform sağlamaktır. Bununla beraber konularında uzman bilim insanları, kamu kurum temsilcileri ve özel sektör temsilcilerini de bir araya getirerek, disiplinler arası çalışmaların planlanmasına zemin hazırlamaktır. Aynı zamanda genç araştırmacıların alanlarında uzman bilim insanları ile tanışabilmesi ve fikirlerini tartışabilmesi imkânı sunmaktadır.

Sempozyumun önceki yıllarda ulaşılan bilimsel düzeyinin korunması ve daha ileriye taşınabilmesi için gösterdiğimiz çaba, kültür ve tarih mirası Bursa’mızın doğal güzelliklerini sizlerle paylaşabilmek için de devam edecektir.

25-28 Ağustos 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu’na göstereceğiniz ilgiden dolayı şimdiden teşekkür eder, sizleri Bursa’mızda ağırlamaktan mutluluk duyarız.”

Çok değerli konuşmacıların yer alacağı ve Birbirinde önemli konuların ele alınacağı sempozyum’ da Bilimsel programa uluşmak için TIKLAYINIZ !

Ayrıca Sempozyum ana sayfasına ve daha fazla bilgiye ulaşmak için TIKLAYINIZ !

VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu 25-28 Ağustos Tarihleri Arasında

Üstün Zekalı 40 Öğrenci Bursa’da Yaz Kampında Buluşuyor

Üstün Zekalı 40 Öğrenci Bursa’da Yaz Kampında Buluşuyor. ‘TÜBİTAK ÜSTÜN ZEKALILAR VE YETENEKLİLER AKADEMİSİ’ İLK KEZ BURSA’DA AÇILIYOR. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin (BTM) koordinasyonuyla düzenlenecek 4 farklı kamptan oluşan Bilim Yaz Kampları ile, hem aileler hem de çocuklar gökyüzü gözlemi yaparak uzayı keşfetme şansı bulacak. Toplamda yaklaşık bir aylık sürecek kamplarda üstün zekalılar ve yetenekliler için de oluşturulan akademinin mevcut 40 kişilik kontenjanın dolduğunu ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, “TÜBİTAK ve Uludağ Üniversitesi’nin destek verdiği, 8-12 ve 14-17 yaş grubuna hitap eden kamplarımızla, çocuklarımıza keyifli bir tatil ve gökyüzüne keşfetme şansını bir arada sunuyor” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin BTM koordinasyonuyla düzenlediği Bilim Yaz Kampları, 4-30 Ağustos tarihleri arasında Bursa düzenlenecek. Çalışmaları ile öğrencilerin bilimedaha çok yöneleceğini belirten Başkan Altepe, kamp çerçevesinde organize edilen TÜBİTAK Üstün Zekalılar ve Yetenekliler Akademisi’nin de Türkiye’de ilk kez Bursa’da açılacağını söyledi.

Altepe: BTM geleceğin inşasında önemli bir rol oynuyor
Başkan Altepe, yetişkinlerin de yoğun ilgi gösterdiği merkezin çevre illerle birlikte 20 milyonluk bir nüfusa hitap ettiğini söyledi. Bilim adamlığının bir yaşam biçimi olduğunu vurgulayan Altepe, geleceğin inşasında önemli bir rol üstlenen BTM’nin ulusal ve uluslararası faaliyetlerle yaşayan bir merkez olması için durmadan çalıştıklarına belirtti.

Üstün zekalı 40 öğrenci Bursa’da buluşuyor
Kamp kapsamında 10 Ağustos’ta TÜBİTAK Üstün Zekalılar ve Yetenekliler gerçekleştirilecek. TÜBİTAK Üstün Zekalılar ve Yetenekliler Akademisi’nin Türkiye’de ilk kez Bursa’da, BTM tarafından hayata geçirilecek. TÜBİTAK ve Uludağ Üniversitesi’nin desteğiyle hayata geçecek akademiye Bursa, İstanbul ve Kocaeli gibi şehirlerden üstün zekalı 40 öğrenci katılacak. Öğrencilerin ulaşımları Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanırken, eğitim atölye çalışmaları ve uygulama ile iki aşamalı olarak yapılacak.

Öğrenciler kamp kuruyor, aileleri ile birlikte Mars’ı izliyor
Öğrencilerin aileleriyle birlikte katılabileceği Bilimsel Geceleme Kampı da 19 Temmuz’da Uludağ’da gerçekleştirilecek. Bu yıl 2’ncisini düzenlenecek kampta gökyüzü, samanyolu ve evren hem çocuklar hem de ailelerce keşfedilecek. Ailelerin de unutulmadığı kampta Bilim Cafe ile ailelere yönelik etkinlikler de yer alacak.

Bilim Yaz Kampı Programı ve İçeriği
BTM Bilim Yaz Kampları, 4-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Doğa Bilimleri kampıyla başlayacak. 8-12 yaş gurubuna yönelik olarak düzenlenen kampta; biyoloji, kimya, fizik, astronomi, arkeoloji ve coğrafya atölyeleri yer alacak. Kampın sosyal ajandası; zooloji müzesi, arkeopark gezisi, BUTAL Kimya Laboratuvarı ve Planetaryum fabrika ziyaretlerinden oluşuyor. Kampta 4 Ağustos Kimya Günü, 5 Ağustos Biyoloji Günü, 6 Ağustos Fizik Günü, 7 Ağustos Arkeoloji-Coğrafya Günü, 8 Ağustos da Astronomi günü olarak belirlendi.

Yaz kampları çerçevesinde 10-16 Ağustos tarihleri arasında TÜBİTAK Üstün Zekalılar ve Yetenekliler Akademisi açılacak. 9-14 yaş grubuna yönelik düzenlenen akademide; Su Günü, Hava Günü, Yeşil Bilim Günü ve Atom Günü atölyeleri yer alıyor. Akademinin sosyal ajandası; Bursa Meteoroloji Gezisi, Planetaryum, termik santral ve fabrika ziyaretlerinden oluşuyor. Akademide ayrıca; 11 Ağustos Arşimet-Su Günü, 12 Ağustos Hazerfan Çelebi-Hava Günü, 13 Ağustos Uluğ Bey-Astronomi Günü, 14 Ağustos Yeşil Bilim Günü, 15 Ağustos Rutherford-Atom Günü olarak belirlendi.

Robotik Elektronik kampı ise 19-23 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. 8-12 yaş grubuna yönelik düzenlenen kampta; robotik, elektronik, mekanik mühendislik, teknoloji ve tasarım akademileri yer alacak. Akademinin sosyal ajandasında; termik santral, planetaryum ve stadyum gezisi ile durmazlar fabrika ziyareti bulunuyor.

Geleceğin Mühendisleri Akademisi de 26-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. 14-17 yaş grubu için organize edilen kampta; ulaşım, elektronik, havacılık ve sosyal medya atölyeleri yer alacak. Akademinin sosyal ajandasında; planetaryum, Türk Hava Kurumu, Türk Ticaret Net, Türk Telekom ve Durmazlar fabrika ziyaretleri bulunuyor. Akademide; 26 Ağustos Proje Yazım Günü, 27 Ağustos Elektronik Mühendisliği, 28 Ağustos Programlama, 29 Ağustos Havacılık ve 30 Ağustos Sosyal Medya Günü olarak belirlendi.

BTM Bilim Yaz Kampları ve başvuru koşulları hakkında, http://www.bursabtm.org internet adresinden ve 0224 250 50 63 numaralı telefondan bilgi alınabilecek.

ustun-zekali-40-ogrenci-bursada-yaz-kampinda-bulusuyor

 

Kaynak : egitimajansi

Çılgın İcatlar Bursa’da Bilim Şenliğinde Buluşuyor

Çılgın İcatlar Bursa’da Bilim Şenliğinde Buluşuyor. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin bu yıl 3.’sünü düzenlediği ‘Bilim Şenliği’, ‘Yenilenebilir Enerji’ ana temasıyla, 2 – 4 Mayıs tarihleri arasında Merinos Parkı’nda gerçekleştiriliyor. Bilim Şenliği’nin bugün saat 11.30’daki açılışına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da katılıyor.

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin bu yıl 3.’sünü düzenlediği ‘Bilim Şenliği’, ‘Yenilenebilir Enerji’ ana temasıyla, 2 – 4 Mayıs tarihleri arasında Merinos Parkı’nda gerçekleştiriliyor. Bilim Şenliği’nin bugün saat 11.30’daki açılışına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da katılıyor.
Bursa’yı ulaşımdan altyapıya, çevreden spora ve tarihi kültürel mirasa kadar her alanda ön plana çıkaracak projelere ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, bilim ve teknoloji alanında da farkındalık oluşturmak amacıyla bu yıl üçüncü kez Bilim Şenliği düzenliyor. Türkiye’nin alanında en donanımlı binasında hizmet vermeye başlayan ve bugüne kadar 10 binlerce öğrenciyi bilimle buluşturan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin ev sahipliğinde Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleriyle düzenlenen ‘Bursa Bilim Şenliği 2014’, çılgın icatları da buluşturacak.

TEKNOLOJİ BU ŞENLİKTE BULUŞUYOR
‘Bursa Bilim Şenliği 2014’ ilk yıl 50 bin, geçtiğimiz yıl 100 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Bu sene de rekor bir katılım bekleniyor. Bu yılki organizasyonumuza 30 farklı üniversiteden 45 bilim kulübü katılıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi; robotik kollu bant sistemi, elektrikli bisiklet, güneş enerjisi takip sistemi, üç kanatlı rüzgar türbini, jeotermal enerji tesisi, otomatik ağaç parçalama makinesi ve soft dondurma makinesi projeleri ile şenliğe katılıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi ilk görsel lansmanını gerçekleştireceği elektrikli arabası ile şenliğe gelirken, Sakarya Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama Topluluğu´nun Tübitak Formula G 2013 Şampiyonu olan Türkiye´nin en hızlı güneş enerjili aracı da bilim meraklıları ile buluşacak. Bireysel mucit ve firmalar arasında da telleri olmadan çalınabilen lazer kanun, uluslararası enerji sempozyumunda yeni bir buluş olduğu kabul edilen ve dünyanın en ucuz hidrojen gazı üretimi olarak tescillenen hidrojen üretme yöntemi de dikkat çeken çalışmalar arasında yer alıyor.

GECE GÜNDÜZ BİLİM
Etkinlik süresince şenlik alanından; gündüz güneş ve 3 Mayıs gecesi BTM’den Satürn gezegeni ve ay gözlemi yapılabilecek. Türkiye´de bulunan diğer 10 bilim merkezi de Bursa Bilim Şenliği´ne katılırken, Tübitak güneş ve hidrojen enerjili araçları yarışmasından sonra Türkiye´de en fazla güneş ve hidrojen enerjili aracı da şenlikte görücüye çıkacak. 25 atölye çadırı ile bir önceki yıla göre atölye çadırı sayısını 2 katına çıkarılırken, 3 boyutlu printer çadırı, gastrofest çadırı, Butgem telden araba yapma çadırı ve engelli atölye çadırları da en dikkat çeken atölye çadırları arasında yer alıyor. İlk kez ‘geleceğin otomobilleri’ kapsamında elektrikli araçlar ve arazi araçları sergilenecek. Üniversite kulüpleri hovercopter ve model uçak projeleri ile de şenliğe başka bir boyut katarken, Gaziantep, Konya, Trabzon, Çorum, İzmir, Kütahya, Manisa, İstanbul, Sakarya olmak üzere 9 ilden 6 tır; geleceğin 20 otomobilini Bursa’ya taşıyacak.

ULUSLARARASI BOYUT KAZANIYOR
Bursa Bilim Şenliği’nin bu yılki organizasyonuna İtalyan, İngiliz, Fransız ve Hollandalı 4 yurtdışı ekibi katılıyor. 180 proje standı, 25 mesleki yönlendirme çadırı, bireysel deney düzenekleri geliştirmiş ve patent almış Türkiye çapında 30 mucit, bilimsel çalışmalar yürüten 10 bilim merkezi ve 45 üniversite kulübü de şenlikte yer alacak. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, bilimle dolu 3 gün geçirmeyi isteyen geleceğin mucitleri ve bilim dostlarını aileleriyle birlikte şenliğe bekliyor.

Bilim Şenliği

 

Kaynak : bursadabugun

Tüm Gözler Uludağ Üniversitesi Akademisyenlerinin Kanser Kök Hücrelerini Yok Eden Çalışmasında

Tüm Gözler Uludağ Üniversitesi Akademisyenlerinin Kanser Kök Hücrelerini Yok Eden Çalışmasında. Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Veysel T. Yılmaz ve ekibinin yürüttüğü TÜBİTAK projesinde sentezlenen patim ve palladyum bazlı metal komplekslerin kanser kök hücrelerini tamamen yok ettiği ortaya çıktı.

ONKOLOJİ DÜNYASININ KULAĞI TÜRK EKİPTEN GELECEK HABERDE

Türk bilim adamlarından kanseri kökten bitirecek çözüm geldi. TÜBİTAK desteğiyle yapılan araştırmada ‘platin’ ve ‘palladyum’ bazlı metal komplekslerinden bazı bileşiklerin kanser kök hücresini yok ettiği belirlendi. Tıp dünyasında geniş yankı bulan çalışma Uludağ Üniversitesi Kimya Bölümü Anorganik Kimya Anabilim Dalından Prof. Dr. Veysel T. Yılmaz’ın yürüttüğü TÜBİTAK projesi kapsamında yapıldı. Keşfedilen iki palladyum bileşiğinin, Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalından Prof. Dr. Engin Ulukaya ve ekibi tarafından güçlü derecede anti kanser etkili oldukları bulundu. Türk Patent Enstitüsü’ne başvurularak bileşiklerin patenti alındı.

Akciğer tümörlerinde etkili

Uludağ Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde ve bölümlerinde çalışan öğretim elemanları tarafından kurulmuş olan Uludağ Multisipliner Kanser Araştırma Grubu’nun araştırmasında, palladyum bileşiklerinin, platin bazlı ilaçlara oranla suda çözünürlüğünün yüksek olduğu, dolayısıyla anti kanser etkisi açısından avantajlı durumda bulunduğu tespit edildi. Kanser Araştırma Grubu, bugüne kadar meme, akciğer ve prostat kanserleri üzerinde anti kanser etkiyi ayrıntılı olarak araştırdı.

İlk umut veren çalışma

TÜBİTAK tarafından 200 bin TL’ye kadar desteklenen ‘Karışık Ligantlı Platin ve Palladyum-Sakkarin Kompleksleri’ projesinde kanser kök hücrelerinin öldürüldüğünün tespit edildiği görüldü. Prof. Dr. Engin Ulukaya, “İngiltere’de prostat kanseri kök hücreleri üstündeki etkisi klinikte kullanılan ilaçlara göre daha etkili bulundu. Palladium bileşiklerinin prostat kanseri kök hücreleri üzerindeki etkisi açısından bu çalışma dünyadaki ilk çalışmadır ve sonuçları ümit vaat etmektedir” dedi.

DÜNYADAKİ ÇALIŞMALAR

Türkiye’de ve dünyada az sayıda bu alanda çalışma bulunuyor. Türkiye’de TÜBİTAK MAM bünyesinde Dr. Ceyda Açılan ve ekibi tarafından çalışmalar yapılıyor. Yurt dışında ise Yunanistan’da deney hayvanları üstüne, Hırvatistan’da hematolojik tümörler üstüne ve İngiltere’de prostat kanseri kök hücreleri üstüne etkisi halen araştırılıyor.

Genlere tümör savar kodu

Türk ve Fransız bilim adamları, TÜBİTAK ile Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi ortaklığında yürütülen projeyle genlerin kodlanarak kanser tedavisinde kullanılan ilaçların, sadece kanserli hücreleri etkilemesini sağlamak üzere çalışıyor. İzmir Ekonomi ve Dokuz Eylül üniversiteleri ile Sorbonne, Paris Est ve Kuzey Paris üniversitelerindeki uzmanlar “Parametre kanserli hücrelerin yayılmasının, sağlıklı hücrelere zarar verilmeden durdurulması amacıyla bir araya geldi.

Tedavi herkeste aynı etkiyi gösterecek

Projenin lideri Prof. Dr. Cüneyt Güzeliş, yaptığı açıklamada, kullanılan ilacı bir hücrenin içine alıp almamasına genlerin karar verdiğini belirterek, araştırmada genlerin, birbirleriyle etkileşiminde davranış biçimlerini incelediklerini kaydetti. Güzeliş, çalışmalarını gen haritası tamamen bilinen tek canlı olan kolibasili üzerinde gerçekleştirdiklerini, nihai hedeflerinin kanser için ilaç üretilmesi olduğunu belirtti.

uludağ kanser

 

Kaynak :haber.stargazete