TÜBİTAK İkiye Bölünüyor, Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi Kuruluyor

TÜBİTAK İkiye Bölünüyor, Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi Kuruluyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, teknoloji yönetiminin tek elde planlanması, yönetilmesi ve izlenmesi amacıyla yeni bir tasarıyı TBMM’ye sundu.

Tüm enstitüler TÜBİTAK’tan ayrılarak, kurulacak olan Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi’nde (YÜTAM) tek elde toplanıyor. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun yerine de Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu kuruluyor. Kurul, Başbakan başkanlığında ilgili bakanlardan oluşacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, teknoloji yönetiminin tek elde planlanması, yönetilmesi ve izlenmesi amacıyla Ar-Ge teknoloji ve inovasyon ekosistemini iyileştirecek bir tasarıyı TBMM’ye sundu. Getirilen 49 maddelik “Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile TÜBİTAK ikiye bölünüyor.

YÜKSEK TEKNOLOJİ MERKEZİ KURULUYOR

Tüm enstitüler TÜBİTAK’tan ayrılarak, kurulacak olan Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi’nde (YÜTAM) tek elde toplanıyor. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kaldırılıyor ve yerine; Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu kuruluyor. Kurul, Başbakan başkanlığında ilgili bakanlardan oluşacak.

Yönetim Kurulu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanının teklifi üzerine Başbakan tarafından seçilecek Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından, üniversitelerden ve özel sektörden ikişer temsilci ile YÜTAM Başkanı olmak üzere yedi üyeden oluşacak.

AR-GE PROJELERİ TEK ELDE

Türkiye’nin tamamında Ar-Ge faaliyetleri tek elde toplanıyor. Söz konusu İcra Kurulu ile planlama yapacak, karar mekanizmalarını hızlandıracak ve karar süreçlerini kısaltacak. Bu kapsamda da Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından hazırlanacak projeler, programlar, destek mekanizmalarının oluşturulması, araştırma merkezi veya enstitülerin kurulması, kurdurulmasına ilişkin kararları bu Kurul kararlaştıracak.

Tüm Türkiye’deki Ar-Ge faaliyetlerinin de artık tek elde yürütülecek bu sistemin takibi ise oluşturulacak Ar-Ge Teknoloji Özel Hesabı ile yapılacak. Böylece Türkiye’deki tüm Ar-Ge ödenekleri İcra Kurulu ile takip edilecek. Kurul Ar-Ge projelerine özel aktarımlar yapacak ve özel olarak takip edecek. Bu sayede Ar-Ge ödenekleri de tek elde toplanacak. Bu uygulama sadece Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SMM) Ar-Ge faaliyetlerinde bulunuyordu, artık tüm Ar-Ge projelerinde aynı yöntem izlenecek.

Getirilen Ar-Ge ve Teknoloji Özel Hesabı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili birimleri de bilimsel ve teknolojik faaliyetlerin sanayi politikaları ve uygulamalarına uyumlu hale getirilerek yeniden yapılandırılacak.

Kaynak : Basın İlan Kurumu

4. İlaç Kimyası Kongresi Akademik ve Endüstriyel Alanlarda Bu Yılda Yol Gösterici Olacak

4. İlaç Kimyası Kongresi Akademik ve Endüstriyel Alanlarda Bu Yılda Yol Gösterici Olacak. “4. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi” 17-20 Mart 2016 tarihleri arasında Kuşadası, Pine Bay Holiday Resort‘da Kimyagerler Derneği tarafından gerçekleştirilecek.

Kongrede ilaç etkin maddesi araştırmalarında endüstriyel ve akademik stratejiler ağırlıklı olarak ele alınacaktır. Bu amaçla, Kimya bilim dalının bu alanda yapabileceği katkılar çeşitli örneklerle gösterilerek, Ar-Ge faaliyetleri için yeterli alt yapıya sahip olan üniversitelerimizdeki genç, dinamik, donanımlı ve deneyimli beyin gücü ile bu alanda tanınmış akademik ve endüstriyel uzmanlar arasında fikir ve birikimlerin paylaşılması için ortam oluşturulacaktır. Ayrıca ilaç araştırmalarına ülkemiz olarak daha verimli ve etkin bir şekilde katkıda bulunabilmek için, bu alanda çalışan kamu/özel sektör uzman ve temsilcileri ile endüstri ve akademik kuruluşlarda araştırmalar yapan bilim insanlarını ve yasa/yönetmelik uygulayıcılarını bir araya getirerek karşılıklı bilgi paylaşımı amaçlanıyor.

Kongrede yeni etkin madde keşfi araştırmalarına ek olarak bu araştırmalara hız verebilecek olan yeni yöntemler de ele alınacaktır. Kimya bilim dalının bu konulardaki katkısının sadece sentezle sınırlı olmadığı, Ar-Ge çalışmalarının her aşamasında çeşitli ve değişik kimyasal yöntemlere ihtiyaç duyulduğu bir gerçektir. Bunların kullanıldığı jenerik ilaç Ar-Ge araştırmaları, ara madde sentezi ve üretimi de kongrede ele alınacaktır. İlave olarak etik, onay ve pazar sonrası denetim konuları da tartışılacak konular arasında olup, bu konuda katkı yapmak isteyen katılımcılara destek sağlanacaktır.

Konu Başlıkları;

-İlaç Tasarımı ve Keşfinde Akademik ve Endüstriyel Stratejiler
-Bilgisayar-Destekli İlaç Tasarımı (İlaç Tasarımında İn siliko Yöntemler)
-Medisinal Kimya, Yeni İlaç Keşfi ve Ar-Ge’de:
-Yeni Teknoloji, Metot ve Yöntemler
-Doğal Ürünler
-Fermantasyon
-Organik Sentez
-Jenerik İlaç Ar-Ge’si
-İlaç Kimyası ve Üretiminde Yeni Renk: Yeşil Kimya
-Genomiks / Proteomiks / Metabolomiks / Medikal Biyoistatistik
-Klinik çalışmalar:
-Etik Konular
-Biyoyararlanım / Biyoeşdeğerlik Çalışmaları
-Farmakodinamik ve Farmakokinetik Bulguların Analizi
-İlaç Üretimi Proses Geliştirme ve Optimizasyonu
-İlaçta Formülasyon Çalışmaları
-Kontrollü İlaç Salım Sistemleri
-İlaçta Kalite Tasarımı (QbD)
-İlaçta Analitik Yöntemler:
-Metot Geliştirme ve Validasyon
-Stress-Testleri ve Stabilite Çalışmaları
-Hibrit Analitik Metotlar (Hyphenated Analytical Techniques)
-Biyobenzer İlaçlar, Aşılar ve Üretim Teknolojileri / Monoklonal Antikorlar Nanoteknoloji
-Nanobiyoteknoloji
-Yetim İlaçlar ve Bireysel İlaç Tedavisi Patent
-Drug Master File / Ruhsatlandırma

Kongre Merkezi
Pine Bay Holiday Resort, Kuşadası, AYDIN
Kongre Tarihi
17-20 Mart 2016
Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi
14 Şubat 2016 Pazar
Bildiri Kabulünün Duyurulması
21 Şubat 2016 Pazar
İndirimli Kayıt Ücreti Son Ödeme Tarihi
02 Mart 2016 Pazartesi Mesai Saati Bitimine Kadar
Kesin Programın Duyurulması
28 Şubat 2016

Daha fazla bilgi için web sayfası, http://kimyager.ilackongresi.org ziyaret edebilirsiniz.

4. İlaç Kimyası Kongresi Akademik ve Endüstriyel Alanlarda Bu Yılda Yol Gösterici Olacak

Kaynak : Kimyagerler Derneği