Çevre Alanında Kitap Yazan Akademisyenlere Maddi Destek

Çevre Alanında Kitap Yazan Akademisyenlere Maddi Destek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı akademisyenlere yönelik çalışma başlattı. Türkiye genelinde üniversitelerde görev yapan Yardımcı Doçentlerden bakanlığın belirlemiş olduğu konular üzerine kitap yazacak olanlara, telif hakları konusunda maddi destek sağlanacak.
TÜÇEV Yardımcı Doçent’lere yönelik proje başlattı.
Bakanlık çevre alanında eserlerin artmasını sağlamak amacıyla çalışmalarına başladı.
Bakan İdris Güllüce’nin talimatı doğrultusunda harekete geçen TÜÇEV kitap yazacak olan akademisyenlere maddi destek sağlayacak.
Bakanlığın çevre alanında belirlemiş olduğu konular üzerine eser yazacak olan Yardımcı Doçent’lerin telif hakları TÜÇEV tarafından satın alınacak. Telif hakkı alınan eserleri TÜÇEV ücretsiz olarak üniversitelere ve kütüphanelere dağıtacak. Bu sayede eserlerin daha çok öğrenciye ulaşması sağlanmış olacak. Başvurular TÜÇEV’in web sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.
Son Başvuru Tarihi: 30 Haziran 2015
Başvuru için tıklayınız

Konu başlıkları :

TELİF HAKKI ALINACAK OLAN ESERLERE AİT KONU BAŞLIKLARI
ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 İkili toplama sisteminin ekonomik analizinin yapılması;
 Evsel katı atıklar içerisinde yer alan değerlendirilebilir atıkların ayrı toplanmasının yönetimi,
kurulacak yönetim sisteminin finansal, çevresel ve ekonomik analizi,
 AB ülkeleri örneğinde değerlendirilebilir atıkların ayırma işlemlerinin maliyetlerinin
belirlenmesi (tesis ve işletme maliyeti)
 Ambalaj atıkları yönetiminde depozito sistemi yönteminin maliyet analizi ve uygulama
gereklilikleri,
 Sektörel Tehlikeli Atık Rehberlerinin Hazırlanması ve Denetim Kabiliyetli Atık Beyan
Sisteminin kurulması,
 Atık motor yağı toplamada online takip ve kontrol sisteminin kurulması,
 Asbest ve asbest ile kontamine olmuş atıkların yönetimi
 Evsel katı depolama tesisi projelendirmesi, depolama tesislerinin işletilmesi, landfill gaz
hesaplaması modelleri uygulamalı örnekleri ve landfill gaz toplama sistemlerinin detayları,
sızıntı suyu arıtım sistemleri ve projelendirme kriterleri, esasları ve verimliği depolama
alanlarının nihai olarak kapatılması,
 Solidifikasyon/stabilizasyon işleminin hangi tür atıklara uygulandığı, tesislerinin
projelendirilmesi ve tesislerin işletme şartları, elde edilecek ürünlerin analiz metotları
 Kompostlaşabilir atık türleri, kompostlama metotları, kompostlama metotlarına göre
projelendirme kriterleri
 Atıksu arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamuru miktarının tespiti, arıtma çamurları bertaraf
yöntemleri (çamur özelliğine göre), projelendirme kriterleri, çimento ve termik santral gibi
sanayi tesislerinde çamur bertarafı esasları ve gelişmiş ülkelerin uygulamaları, baca gazı sınır
değerleri,
 Tehlikeli Atıklar veya Endüstriyel Atıklar ve Yönetimi, (detay içeriği teklif sahibi verecek)
 Atıklardan Enerji Üretimi. Bu kapsamda özellikle anaerobik çürütücülerin tasarımı, işletilmesi,
projelendirilmesi, kuru fermentasyon, vb. gibi başlıkların detayları olmalı.
DENİZ VE KIYI YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 Deniz Çevresi Yönetiminde Bütünleşik Ekosistem Yaklaşımı, Mikroplastiklerin Deniz
Ekosistemi üzerindeki etkileri ve izleme metodolojisi, İstilacı Türlerin Deniz ekosistemi
üzerindeki etkileri ve tedbir önerileri
HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 Hava Kirliliğinin sağlık üzerine etkileri, Hava kalitesi üzerine kentleşmenin etkileri ve alınması
gereken önlemler, hava kirliliğinin yoğun olduğu kentlerde yeni kurulacak sanayi tesislerinin
etkilerini belirleyen modeller, Sınır ötesi toz taşınımının Türkiye hava kalitesi üzerindeki etkisi
 Hava kirliliği kontrolü; siklonlar, multisiklonlar, ıslak arıtıcılar, elektrofiltreler, torbalı filtreler
ve aktif karbonlu adsorbsiyon sistemlerinin projelendirilmesi kriterleri ve esasları, malzeme
seçimi, hangi tesislerde hangi tür sistemlerin kullanılacağı ve arıtma verimliliği
 Hava kalitesi modelleme çalışması, alan, nokta ve hat kaynaklarda ve bunların bilgisayar
programlarının hazırlanması
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 Türkiye’de iklim değişikliğinin sektörlere (orman, tarım, su havzaları vb) etkilerinin analizi,
Türkiye’de iklim değişikliği ile mücadelede ekonomik araçlarının (karbon vergisi, emisyon
ticareti vb.) kullanımının analizi
SU VE TOPRAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 Endüstriyel atıksuların özellikleri, endüstriyel atıksuların biyolojik olarak arıtımı, endüstriyel
atıksuları fiziko kimyasal arıtım esasları, arıtma çamurları bertaraf metotları, endüstriyel
atıkları ileri arıtma teknolojileri, arıtılmış endüstriyel atıksuların geri kullanımı
 Evsel ve evsel özellikli endüstriyel atıksuların özellikleri, evsel atıksu tahmini, evsel atıksuların
biyolojik olarak arıtımı, arıtma çamurları bertaraf metotları, evsel atıkları ileri arıtma
teknolojileri, arıtılmış evsel atıksuların geri kullanımı
 Membran teknolojisi, membrane biyoreaktör tipleri, membran malzemeleri, membrane
konfigirasyonu, membrane biyoreaktör teknolojisi, membrane biyoreaktörlerin temel
esasları, proses dizaynı ve işletme esasları, havalandırma, ticari membrane biyoreaktör
prosesleri
 Toprak kirliliği ve kirlenen toprakların temizlenmesi metotları, projelendirme esasları
LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME TELİF HAKKI ALINACAK OLAN ESERLERE AİT KONU BAŞLIKLARI
• Deniz Kirliliğinin Halk Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi
• Derin Deniz Deşarjlarının Deniz Ekosistemine Etkileri
• Sürekli (Online) Atıksu İzleme Sistemleri ve Uygulamaları
• Sürekli deniz suyu İzleme Sistemleri ve Uygulamaları
• Toprak Kirliliği İzleme Yöntem ve Teknikleri

Çevre Alanında Kitap Yazan Akademisyenlere Maddi Destek

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz: