27.Ulusal Biyokimya Kongresi 3 Kasım’da Başlıyor

27.Ulusal Biyokimya Kongresi 3 Kasım’da Başlıyor. Türk Biyokimya Derneği yönetim kurulu adına Başkan Doğan Yücel ‘in yapmış olduğu kongreye davet mesajı şöyledir;


Türk Biyokimya Derneği XXVII. Ulusal Biyokimya Kongresi 3 – 6 Kasım 2015 tarihinde Antalya Susesi Luxury Resort’ta yapılacaktır. Türk Biyokimya Derneği’nin (TBD) 40. kuruluş yıldönümünü de kutladığımız bu yılki kongre geçmiştekilerden farklı bir konaklama konsepti ile yürütülecek olup, böylece eğitim sezonunun hemen başlangıcında katılımcılar için kısa bir tatil imkanı doğacağını düşünüyoruz. Derneğimizin kırkıncı kuruluş yıldönümü nedeniyle Onursal Başkanımız Nazmi Özer açılış programında TBD tarihçesi üzerine bir konuşma yapacaktır.

Kongrenin bilimsel programı da bizce çok zengin ve ilgi çekicidir. Açılış konferansı, analiz öncesi evreye yönelik pek çok çalışması bulunan EFLM Genel Sekreteri Ana-Maria Simundic tarafından verilecek olup, kan gazı ölçümlerindeki analiz öncesi hatalara yöneliktir.

Kongre kapsamında çok sayıda genel konferans ve panel bulunmaktadır. Bunların en önemlilerinden birisi, ABD Virjinya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapmakta olan başarılı bilimcimiz Mazhar Adlı tarafından, “İnsan epigenomunu anlamak ve değiştirmek”başlığıyla verilecektir.

Programda yer alan diğer genel konferanslar S.B. T.K.H.K. Antalya Genel Sekreteri Necat Yılmaz tarafından verilecek olan “HDL disfonksiyonu”, İstanbul Üniversitesi’nden Reşat Apak tarafından verilecek olan “Klinik biyokimyada önem kazanan antioksidan ve prooksidan testleri ve sensörleri”, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Özcan Erel tarafından verilecek olan “Tiyol – disülfit homeostazisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Yasemin Baskın tarafından verilecek olan “Tümör belirteçleri ve hastalığın bireye özgü yönetimi” başlıklı konferanslardır.

Ayrıca çok önemli bir genel panele de dikkatinizi çekmek isteriz: Laboratuvar Satınalma Süreçleri ve Uygulamaları. Bildiğiniz gibi tıbbi laboratuvarlarda satın alma süreçleri hızlı bir değişim içindedir. Bu değişim hem mesleğimizi, hem de bizlerle birlikte hizmet üreten diagnostik firmalarını derinden etkilemektedir.

Bu panelde ilk konuşma Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Zafer Çukurova tarafından yapılacaktır. Daha sonra, diagnostik firmalarının kuruluşu ARTED (Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği) tarafından diagnostik sektörünün bugünü ve geleceği konusunda bu yıl Mayıs ayında düzenlenen arama konferansı sonuçlarının, ARTED Diagnostik Çalışma Grubu Başkanı Ebru Kaya tarafından verilmesiyle başlayacaktır. Daha sonra S.B. T.K.H.K. Ankara 1. Bölge Genel Sekreteri Fatma Meriç Yılmaz tarafından “Laboratuvar satınalma planlamalarının maliyet, kalite ve asistan eğitimi üzerine etkileri” başlıklı konuşma yapılacak, bunu S.B. Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanı Ferzane Mercan’ın laboratuvar hizmetlerine yönelik uygulamalar konusundaki konuşması izleyecek ve daha sonra da geniş zamanlı bir tartışma ortamı sağlanacaktır. Bu oturuma, laboratuvar hizmetinin tüm paydaşlarınca ilgi duyulacağını düşünüyoruz.

Kongrede her zaman olduğu gibi tıbbi laboratuvar yönetimine yönelik içeriği zengin oturumlar vardır. Bunlardan birisi IFCC Klinik Laboratuvar Yönetimi Komitesi Başkanı Sedef Yenice başkanlığında, gene aynı komitede üye olan Danimarka’dan Matthias Orth’un, ülkemizden Zübeyde Erbayraktar ve Ebubekir Bakan’ın konuşmacı olduğu Klinik Laboratuvarların Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Geleceğe Bakış konulu oturum; diğeri, IFCC Referans Aralıklar ve Karar Sınırları Komitesi Üyesi Yeşim Özarda,Ebubekir Bakan ve Suat Hayri Küçük’ün konuşmacı olduğu Referans Aralıklar ve Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemleri oturumu ve bir diğeri ise EFLM Biyolojik Varyasyon Çalışma Grubu Üyesi Abdurrahman Coşkun, IFCC Yeterlilik Testleri Çalışma Grubu Üyesi Mehmet Şeneş, IFCC Tiroid Fonksiyon Testlerinin Standardizasyonu Komitesi Üyesi Sevgi Eskiocak ve Hollanda’dan Ayşe Demir’in konuşmacı olduğu “Laboratuvar Yönetiminde Güncel Uygulamalar” başlıklı oturumdur.

Moleküler biyoloji/tanı uygulamaları ve kanser/kanser kök hücreleri de programda önemli bir yer tutmaktadır. Bu kapsamda Telomerik Yapılar, Telomeraz ve Kromatin Biyolojisinin Tedavide Önemi başlıklı oturum, mikroRNA’ların tedavide kullanımı ve gen ekspresyonu ile metabolik yolakların araştırılması konularının yer aldığı Moleküler Tanı Uygulamaları oturumu ve Kanser, Kanser Kök Hücreleri ve İlaç Direnci başlıklı oturum dikkat çekicidir.

Daha önceki kongrelerimizde de yer alan ama gittikçe artan önemi nedeniyle güncelliğini koruyan Kütle Spektrometri, Vitamin D, Vitamin K2 ve kemik metabolizması üzerine konuşmaların yer aldığı oturumlara da dikkatinizi çekmek isteriz. Ek olarak, halk sağlığı bakımından çok önemli ve popüler durumda olan gıda katkı maddeleri, GDO’lu besinler ve bunların sağlığa etkilerinin konuşulacağı sempozyum ile endüstriyel toksik maruziyetlere, bu maruziyetlerde laboratuvarın rolüne, kimyasal ve biyolojik silah yaralanmalarında laboratuvarın rolüne ilişkin konuşmaların yer aldığı Toksikoloji ve Klinik Laboratuvar sempozyumu bizce çok ilgi çekicidir.

Programda bir diğer ilginç oturum yetkin konuşmacıların yer aldığı diyabet, metabolik sendrom ve obezite üzerinedir. Ayrıca, uyku ve uyku bozukluklarında biyokimyasal değişiklikler, glikoz-6-fosfat dehidrogenaz aktivitesi ve Alzheimer hastalığı ilişkisi, Fibroblast büyüme faktörü-23, osteosarkom ve apoptozis ilişkisi, invazif olmayan prenatal tarama testleri gibi özel konuların yer aldığı ilgi çekici oturumlar da bulunmaktadır.

Her zaman olduğu gibi eğitim konusunda da bir oturum bulunmaktadır. Bu oturumda biyokimya laboratuvar eğitiminde yeniliklere interaktif olarak değinilecektir. Bunun yanı sıra başarılı bilimcimiz Mazhar Adlı’nın genç araştırıcılarla yapacağı yuvarlak masa toplantısında, yüksek etkili, iyi bir bilimsel araştırma ve yayının nasıl yapılacağı konu edilecektir. Eğitimin parçası olarak her kongremizin önünde veya sonunda düzenlediğimiz kurs ve çalıştaylar da kongre bilimsel programına büyük zenginlik getirmektedir. Bu kapsamda, uygulamalı proje yazma eğitimi, akım sitometri uygulamaları, klinik laboratuvarın optimizasyonu, gen mühendisliği uygulamaları, onkolojik araştırmalarda güncel yaklaşımlar konulu kurs ve çalıştayların büyük ilgi göreceğini düşünüyoruz.

Kongre bilimsel programı ile ilgili olarak çok sayıda genç meslektaşımıza 15’er dakikalık sözlü sunum imkanı da tanınmıştır. Genç araştırmacılara her zaman olduğu gibi Roche Diagnostik tarafından kayıt bursu ve gene diagnostik firmalarının katkılarıyla verilecek olan konaklama bursu sağlanacaktır. Sınırlı sayıda sağlanabilen bu burslar için lütfen zaman geçirmeksizin başvuruda bulunun.

Kongrede sunulan tüm çalışmalar, SCI Expanded, Journal Citation Reports/Science Edition, Chemical Abstracts, Directory of Open Access Journals, Index Copernicus, Embase, Scopus indekslerinde indekslenen Turkish Journal of Biochemistry-Türk Biyokimya Dergisi özel sayısında yer alacaktır.

Bu yıl kongrede sosyal programa önceki yıllara göre daha geniş bir yer ayrılmıştır. Kongrenin 3. günü öğle yemeği sonrasında Antalya Kaleiçi’ne gidilecek, böylece katılımcılara hep birlikte yoğun kongre bilimsel programından bir nebze sıyrılma imkanı verilecektir. Kongremiz her zaman olduğu gibi 6 Kasım akşamı düzenlenecek gala yemeği ile son bulacaktır.

Değerli Meslektaşlarımız,
Hepinizi bu zengin bilimsel ve sosyal programı paylaşmaya, kongremize katılmaya davet ediyoruz. Kongremize gösterdiğiniz ilgiden dolayı şimdiden teşekkür ederiz. Ayrıca, özel olarak biyokimya, genel olarak tıbbi laboratuvar ile ilgili tüm alanlarda yeni bilimsel gelişmelerin paylaşılacağı bu bilimsel toplantıların hayata geçirilebilmesi için maddi desteklerini esirgemeyen ve teknolojik gelişmeleri laboratuvarlarımıza taşıyarak ülkemizde laboratuvarların üst düzeyde hizmet vermesine katkıda bulunan diagnostik firmalarını da, tüm meslektaşlarımızla birlikte aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz.

XXVII. Ulusal Biyokimya Kongresi Ana Konuları:

Analitik Performans
Bilgi Teknolojileri
Bireysel Tıp
Biyoinformatik
Biyokimyasal Hematoloji ve Hemostaz
Çevre Sağlığı ve Laboratuvar
Diabetes Mellitus
Eğitim
Endokrinoloji ve Metabolizma
Enfeksiyöz Hastalıklar
Enflamatuvar Hastalıklar
Enzimoloji ve Klinik Enzimoloji
Epigenetik
Fitoterapi
Gebelik ve Laboratuvar
Hasta Başı Testler
İdrar Analizi
İmmünolojik Hastalıklar
İleri Laboratuvar Teknikleri
İnterferanslar
İz Elementler
Kalite Yönetimi
Kan Gazları
Kanser
Kardiyovasküler Belirteçler
Klinik Performans
Laboratuvar Güvenliği
Laboratuvar Yönetimi
Lipitler
Moleküler Tanı / Moleküler Biyoloji
Nütrisyon ve Laboratuvar
Oksidatif / Nitrozatif Stres
Olgu Sunumları
Organ Spesifik Hastalıklar
Pediatrik Laboratuvar
Referans Aralıklar
Terapötik İlaç İzlemi
Tıbbi Etik
Tiroid Hastalıkları ve Testleri
Toksikoloji ve Laboratuvar
Vitaminler
Vücut Sıvıları Analizi
Yasal Düzenlemeler ve Hukuk
Yaşlılık ve Laboratuvar
Diğer

KONGRE ANASAYFASI : http://biyokimyakongresi.org/

27.Ulusal Biyokimya Kongresi 3 Kasımda Başlıyorİlk yorum yapan olun

Yorumunuz: