Kimya, Maden ve Daha Birçok Sektörde Ar-Ge ve Yatırım Teşvik Sistemi Güçlendiriliyor

ec8a3 niversite sanayi c4b0c59fbirlic49fi neden gerc3a7eklec59fmiyor kimya gc3b6zc3bc c4b0le bakalc4b1m.
ec8a3 niversite sanayi c4b0c59fbirlic49fi neden gerc3a7eklec59fmiyor kimya gc3b6zc3bc c4b0le bakalc4b1m.

Kimya, Maden ve Daha Birçok Sektörde Ar-Ge ve Yatırım Teşvik Sistemi Güçlendiriliyor.  Türkiye’de elektrikli otomobil imalatı, ileri teknoloji içeren hava taşıtı motorları, yeni rafineri inşası, ilaç ve tıbbi cihaz üretimi konularında Ar-Ge ve yatırım teşvik sistemi güçlendirilerek yurt içi üretim kapasitesi artırılacak.

AA muhabirinin 2017-2019 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’dan (OVP) derlediği bilgilere göre, programın temel öncelikleri arasında teknoloji ve verimlilik düzeyini artırarak, uluslararası piyasalarda daha rekabetçi hale gelmek yer alıyor.

Teknoloji ve yenilik geliştirme kapasitesinin artırılması hedeflenirken, program döneminde teşvik tedbirlerinin de etkisiyle teknoloji yoğun üretimin hızlandırılması, başta enerji olmak üzere ithal girdilere olan bağımlılığın azaltılması ve hizmetler ticaretinde yaşanan gelir kaybının telafi edilmesi sonucunda 2017’de cari açığın milli gelire oranının yüzde 4,2 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu kapsamda katma değeri yüksek ürünler geliştirilecek, gen kaynaklarının korunması, ıslah çalışmaları, nanoteknoloji ve biyoteknolojiye yönelik çalışmalara öncelik verilecek, güdümlü projelerle tarım-sanayi-üniversite arasındaki iş birlikleri artırılacak.

Uzay Ajansı kurulacak

Program döneminde uzay ve havacılık teknolojilerinin geliştirilmesi, desteklenmesi ve bu alanda ulusal kapasitenin artırılması için Uzay Ajansı kurulacak.

Başta geniş bant olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılmasıyla, bilgi toplumuna dönüşüm hızlandırılacak. Girişim sermayesi ve bireysel katılım sermayesi gibi yenilikçi finansman imkanları ve teknolojik girişimcilik destek modelleri geliştirilecek. Kamu alımları, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine katkı sağlayacak, yeniliği, yerlileştirmeyi, teknoloji transferini ve yenilikçi girişimciliği teşvik edecek şekilde kullanılacak. Başta ilaç ve tıbbi cihaz sektörleri olmak üzere yüksek teknolojili ürünlerde kamu alım garantisine dayalı üretim yapılabilmesi için ürün bazlı yerli tedarik modelleri uygulanacak.

Doğal kaynak zenginliğinin ve tarımsal ürün çeşitliliğinin, teknoloji yardımıyla üretime ve rekabet avantajına dönüştürülmesine yönelik bir strateji izlenecek. Elektrikli otomobil imalatı, ileri teknoloji içeren hava taşıtı motorları ve parçalarıyla, yeni rafineri inşası, ilaç ve tıbbi cihaz üretimi konularında Ar-Ge ve yatırım teşvik sistemi güçlendirilerek yurt içi üretim kapasitesi artırılacak. Ayrıca enerji, sağlık, havacılık, uzay, otomotiv, raylı sistemler, bilişim ve savunma sektörleri gibi öncelikli sektörlerde teknolojik ürün yatırımları, prototip geliştirme süreçleri ve kümelenme çalışmaları desteklenecek.

Kamu-özel iş birliği modeliyle yürütülenler dahil olmak üzere, kamu yatırımlarında sektörel olarak eğitim, sağlık, içme suyu ve kanalizasyon, bilim-teknoloji, ulaştırma ve sulama sektörlerine öncelik verilecek. Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT), teknolojik altyapılarını ve Ar-Ge faaliyetlerini geliştirerek katma değeri yüksek ürünlere odaklanacak, öncelikli olarak yerli enerji kaynaklarından faydalanacak ve ihracata yönelik yeni fırsatları değerlendirecek.

Yeşil büyümeye destek

Çevre dostu yaklaşımların barındırdığı yeni iş imkanları, gelir kaynakları, ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine yönelik fırsatlar değerlendirilerek yeşil büyüme desteklenecek. Yurt içi ve yurt dışında petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine fayda-maliyet dengesi gözetilerek devam edilecek, linyit kömürü ve jeotermal gibi yerli kaynakların arama ve üretim faaliyetleri azami seviyeye çıkarılacak. Fayda-maliyet dengesi gözetilerek kaya gazı ve diğer yeni teknolojilere yönelik araştırma faaliyetleri yürütülecek.

Yeni yatırımlar ve imalat sanayinde yaşanacak dönüşümlerle, orta ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracat içerisindeki payının yükseltilmesi politikalarına devam edilecek ve bu ürünlerin üretimi ve ihracatının arttırılması için yeni destek mekanizmaları oluşturulacak.

İthalata bağımlılığı ve teknoloji yoğunluğu yüksek olan sanayi girdilerinin yurt içinde üretilmesini sağlayacak yatırımlar ve Ar-Ge faaliyetleri desteklenecek. Uluslararası doğrudan yatırımların yüksek teknolojili üretim alanlarına yönlendirilmesine yönelik tedbirler alınacak.

Sermaye piyasası mevzuatında reel sektörün ihtiyaçlarını karşılayan, yenilikçi ve teknoloji odaklı girişimleri destekleyen düzenlemeler yapılacak.

Kaynak : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*